Microsoft Visual C6.0语言参考手册(二)pdf

图书网 2017年11月15日13:15:44
评论
1.6K

Microsoft Visual C6.0语言参考手册(二) 内容简介

第 1 章 ,“ 词 法 规 定 ” ,介 绍 编 译 器 可 识 别 的 C++程 序 的 基 本 元 素 。 这 些 元 素 被
为 “ 词 法 元 素 ” ,用 于 构 成 语 句 、 定 义 、 说 明 等 ,它 们 用 于 构 造 完 整 的 程 序 。

第 2 章 ,“ 基 本 概 念 ” ,解 释 以 下 概 念 :范 围 、 连 接 、 程 序 的 开 始 和 终 止 、 存 储 类和 类 型 。 这 些 概 念 是 理 解 C++的 关 键 。 同 时 还 介 绍 了 本 书 中 所 用 的 术 语 。

第 3 章 ,“ 标 准 转 换 ” 描 述 编 译 执 行 时 内 部 的 、 或 “ 基 本 的 ” 类 型 之 间 的 类 型 转换 。 本 章 还 说 明 了 编 译 器 在 指 针 、 引 用 及 成 员 指 针 类 型 之 间 是 如 何 执 行 转 换 的 。

第 4 章 ,“ 表 达 式 ” 描 述 C++表 达 式 ,即 用 于 计 算 值 、 设 计 对 象 或 函 数 、 或 产 生其 它 副 作 用 的 运 算 符 和 操 作 数 的 序 列 。

第 5 章 ,“ 语 句 ” ,解 释 用 于 控 制 程 序 如 何 执 行 以 及 按 什 么 顺 序 执 行 的 C++程 序的 组 成 元 素 ,包 括 表 达 式 语 句 、 空 语 句 、 复 合 语 句 、 选 择 语 句 、 循 环 语 句 、 跳 转语 句 以 及 说 明 语 句 。

第 6 章 ,“ 说 明 ” ,是 讨 论 用 完 整 的 说 明 如 何 构 成 说 明 语 句 的 三 章 内 容 之 一 。 本章 介 绍 以 下 问 题 :存 储 类 指 示 符 、 函 数 定 义 、 初 始 化 、 枚 举 、 类 、 结 构 和 联 合 的说 明 ,以 及 typedef 说 明 ,相 关 的 信 息 可 在 第 7 章“ 说 明 符 ”及 附 录 B“ Microsoft特 殊 修 饰 符 ” 中 找 到 。

第 7 章 ,“ 说 明 符 ” ,解 释 说 明 语 句 中 用 于 命 名 对 象 、 类 型 或 函 数 的 部 分 。

第 8 章 ,“ 类 ” ,介 绍 C++类 ,C++把 用 class、 struct 或 union 关 键 字 说 明 的 对象 作 为 一 个 类 类 型 ,本 章 说 明 如 何 使 用 这 些 类 类 型 。

第 9 章 ,“ 派 生 类 ” ,包 括 继 承 的 详 细 内 容 :通 过 继 承 方 法 可 定 义 一 个 新 的 类 型 ,拥 有 已 存 在 类 型 的 全 部 属 性 ,再 加 上 添 加 的 任 何 新 的 属 性 。

第 10 章 ,“ 成 员 访 问 控 制 ” ,解 释 你 如 何 控 制 访 问 类 的 成 员 ,使 用 访 问 控 制 指 示符 可 有 助 于 产 生 更 强 健 的 代 码 , 因 为 你 可 以 限 制 一 个 对 象 状 态 可 变 更 方 式 的 数目 。

第 11 章 ,“ 特 殊 成 员 函 数 ” ,描 述 对 类 类 型 而 言 是 特 有 的 特 殊 函 数 。 这 些 特 殊 函数 执 行 初 始 化 (构 造 函 数 )、 清 除 (析 构 函 数 )以 及 转 换 。 本 章 还 描 述 用 于 动 态 存储 器 分 配 的 new 和 delete 运 算 符 。

第 12 章 ,“ 重 载 ” ,解 释 C++的 一 个 特 征 ,即 允 许 用 相 同 的 名 称 但 不 同 的 参 量 定义 一 组 函 数 。 调 用 该 组 中 的 哪 个 函 数 取 决 于 实 际 函 数 调 用 时 的 参 量 表 。 此 外 ,本章 还 包 括 重 载 运 算 符 ,即 用 C++运 算 符 定 义 你 自 己 的 行 为 的 一 种 机 制 。

附 录 A,“ 语 法 总 结 ” ,是 包 含 Microsoft 扩 充 的 C++语 法 的 总 结 。 语 法 的 某 些 部分 贯 穿 于 本 手 册 的 “ 语 法 ” 一 节 。

附 录 B,“ Microsoft 特 殊 修 饰 符 ” ,描 述 了 Microsoft C++的 特 殊 修 饰 符 ,这 些修 饰 符 用 于 控 制 存 储 器 寻 址 、 转 换 调 用 等 。

附 录 C, “ COM 支 持 类 的 编 译 ” , 是 用 于 支 持 某 些 部 件 对 象 模 型 类 型 的 四 种Microsoft 特 殊 类 的 参 考 。

附 录 D,“ 图 表 ” ,包 括 以 下 图 表 :ASCII 字 符 代 码 、 ASCII 多 种 语 言 代 码 、 ANSI字 符 代 码 和 键 盘 代 码 。

Microsoft Visual C6.0语言参考手册(二) 目录

引 言 C ++语 言 参 考 手 册 的 组 织 ................................................................................ 8

本 手 册 的 范 围 ...................................................................................................... 10

本 手 册 中 的 特 定 术 语 .......................................................................................... 10

第 1 章 词 法 规 定 ............................................................................................... 12

文 件 翻 译 概 述 ...................................................................................................... 12

语 言 符 号 .............................................................................................................. 14

注 释 .................................................................................................................. 15

标 识 符 .................................................................................................................. 17

关 键 字 .................................................................................................................. 19

标 点 符 号 .............................................................................................................. 22

运 算 符 .................................................................................................................. 22

文 字 .................................................................................................................. 26

第 2 章 基 本 概 念 ............................................................................................... 40

术 语 .................................................................................................................. 40

说 明 和 定 义 .......................................................................................................... 42

范 围 .................................................................................................................. 45

程 序 和 连 接 .......................................................................................................... 52

启 动 和 结 束 .......................................................................................................... 60

存 储 类 .................................................................................................................. 72

类 型 .................................................................................................................. 78

l 值 和 r 值 ............................................................................................................. 95

数 的 限 制 .............................................................................................................. 96

第 3 章 标 准 转 换 ............................................................................................. 101

整 型 提 升 ............................................................................................................ 102

整 型 转 换 ............................................................................................................ 103

浮 点 转 换 ............................................................................................................ 106

浮 点 和 整 型 的 转 换 ............................................................................................ 107

算 术 转 换 ............................................................................................................ 107

指 针 转 换 ............................................................................................................ 110

引 用 转 换 ............................................................................................................ 115

成 员 指 针 转 换 .................................................................................................... 115

第 4 章 表 达 式 ............................................................................................... 118

表 达 式 的 类 型 .................................................................................................... 119

表 达 式 的 语 义 .................................................................................................... 189

造 型 转 换 ............................................................................................................ 196

第 5 章 语 句 ................................................................................................... 214

语 句 概 述 ............................................................................................................ 215

标 号 语 句 ............................................................................................................ 216

表 达 式 语 句 ........................................................................................................ 219

空 语 句 ................................................................................................................ 219

复 合 语 句 (块 )...................................................................................................... 220

选 择 语 句 ............................................................................................................ 221

迭 代 语 句 ............................................................................................................ 228

跳 转 语 句 ............................................................................................................ 234

说 明 语 句 ............................................................................................................ 238

异 常 处 理 ............................................................................................................ 246

第 6 章 说 明 ................................................................................................... 258

指 示 符 ................................................................................................................ 259

枚 举 说 明 ............................................................................................................ 286

连 接 规 格 ............................................................................................................ 293

模 板 规 格 ............................................................................................................ 297

名 称 空 间 ............................................................................................................ 306

第 7 章 说 明 符 ............................................................................................... 330

说 明 符 概 述 ........................................................................................................ 331

类 型 名 称 ............................................................................................................ 334

抽 象 说 明 符 ........................................................................................................ 335

函 数 定 义 ............................................................................................................ 379

初 始 化 器 ............................................................................................................ 385

第 8 章 类 ............................................................................................................... 397

类 的 概 述 ............................................................................................................ 398

类 名 称 ................................................................................................................ 405

类 成 员 ................................................................................................................ 409

成 员 函 数 ............................................................................................................ 416

静 态 数 据 成 员 .................................................................................................... 425

联 合 ................................................................................................................ 427

位 域 ................................................................................................................ 432

嵌 套 类 说 明 ........................................................................................................ 435

类 范 围 中 的 类 型 名 称 ........................................................................................ 441

第 9 章 派 生 类 ................................................................................................... 442

派 生 类 概 述 ........................................................................................................ 442

多 重 基 类 ............................................................................................................ 455

虚 拟 函 数 ............................................................................................................ 466

抽 象 类 ................................................................................................................ 474

范 围 规 则 总 结 .................................................................................................... 477

第 10 章 成 员 访 问 控 制 ......................................................................................... 481

类 成 员 的 访 问 控 制 ............................................................................................ 481

访 问 指 示 符 ........................................................................................................ 482

基 类 的 访 问 指 示 符 ............................................................................................ 484

友 元 ................................................................................................................ 489

保 护 的 成 员 访 问 ................................................................................................ 496

虚 拟 函 数 的 访 问 ................................................................................................ 497

多 重 访 问 ............................................................................................................ 498

第 11 章 特 殊 成 员 函 数 .......................................................................................... 500

构 造 函 数 ............................................................................................................ 502

析 构 函 数 ............................................................................................................ 509

临 时 对 象 ............................................................................................................ 517

转 换 ................................................................................................................ 518

new 和 delete 运 算 符 ......................................................................................... 526

用 特 殊 成 员 函 数 初 始 化 .................................................................................... 536

拷 贝 类 对 象 ........................................................................................................ 546

第 12 章 重 载 ................................................................................................... 552

重 载 概 述 ............................................................................................................ 552

说 明 匹 配 ............................................................................................................ 556

参 量 匹 配 ............................................................................................................ 559

重 载 函 数 的 地 址 ................................................................................................ 569

重 载 运 算 符 ........................................................................................................ 570

附 录 A 语 法 总 结 ............................................................................................. 590

关 键 字 ................................................................................................................ 590

表 达 式 ................................................................................................................ 591

说 明 ................................................................................................................ 601

说 明 符 ................................................................................................................ 607

类 ........................................................................................................................ 610

语 句 ................................................................................................................ 613

M icrosoft 扩 展 .................................................................................................... 615

附 录 B M icrosoft 特 殊 修 饰 符 .............................................................................. 617

基 地 址 ................................................................................................................ 618

调 用 和 命 名 的 常 规 修 饰 符 ................................................................................ 620

扩 展 存 储 类 属 性 ................................................................................................ 620

联 编 汇 编 器 ........................................................................................................ 638

附 录 C 编 译 器 C O M 支 持 类 ................................................................................ 640

_com_error .......................................................................................................... 641

_com_ptr_t .......................................................................................................... 650

_bstr_t ................................................................................................................. 667

_variant_t ............................................................................................................ 674

附 录 D 图 表

Microsoft Visual C6.0语言参考手册(二) 精彩文摘

第 1 章 词 法 规 定

本 章 介 绍 C++程 序 的 基 本 元 素 ,你 使 用 这 些 被 称 为 “ 词 法 元 素 ” 或 “ 符 号 ” 的 元素 去 构 造 语 句 、 定 义 、 说 明 等 ,并 使 用 它 们 构 造 完 整 的 程 序 。 本 章 讨 论 以 下 词 法

元 素 :

语 言 符 号

注 释

标 识 符

关 键 字

标 点 符 号

运 算 符

文 字

本 章 还 包 括 表 1.1,该 表 中 给 出 了 C++运 算 符 的 优 先 级 和 结 合 律 (优 先 级 从 最 高 到最 低 排 列 )。 有 关 运 算 符 的 完 整 讨 论 参 见 第 4 章 “ 表 达 式 ”。

文 件 翻 译 概 述

C++程 序 和 C 程 序 一 样 ,由 一 个 或 多 个 文 件 组 成 ,每 个 文 件 按 如 下 概 念 顺 序 被 翻 译(实 际 的 顺 序 遵 循 “ as if” 规 则 :只 要 遵 照 这 些 步 骤 则 翻 译 必 然 发 生 ):

1. 词 法 符 号 化 :此 翻 译 阶 段 执 行 字 符 映 射 及 三 字 母 处 理 、 行 分 割 及 符 号 化 。

2. 预 处 理 :此 翻 译 阶 段 调 入 由 #include 命 令 引 用 的 辅 助 源 文 件 , 处 理 “ 字 符 串化 ” 和 “ 字 符 化 ” 命 令 , 执 行 符 号 传 递 和 宏 扩 展 ( 若 需 要 更 多 信 息 则 可 见 本 册 后面 “ 预 处 理 器 参 考 ” 中 的 “ 预 处 理 器 命 令 ” ),预 处 理 的 结 果 是 一 组 有 序 的 符 号 ,合 在 一 起 定 义 了 一 个 “ 转 换 单 元 ”。

预 处 理 器 命 令 总 是 以 数 字 符 号 (#)开 头 (即 ,一 行 的 第 一 个 非 空 白 字 符 必 须 是 一 个数 字 符 号 )。 一 行 只 能 出 现 一 条 预 处 理 器 命 令 。 例 如 :

#include <iostream.h> //在 转 换 单 元 包 含 iostream.h 文 本 。

#define NDEBUG //定 义 NDEBUG(NDEBUG 包 含 空 文 本 字 符 串 )。

3. 产 生 代 码 :此 翻 译 阶 段 是 用 预 处 理 阶 段 生 成 的 符 号 来 生 成 目 标 代 码 。

在 此 阶 段 ,执 行 源 代 码 的 语 法 及 语 义 检 查 。

若 需 要 更 多 的 信 息 可 参 阅 本 手 册 后 面 “ 预 处 理 器 参 考 ” 中 的 “ 翻 译 阶 段 ”。

C++预 处 理 器 是 ANSI C 预 处 理 器 的 严 格 的 超 集 ,但 是 C++预 处 理 器 在 某 些 实 例 上有 所 不 同 。

以 下 所 列 的 是 ANSI C 与 C++预 处 理 器 的 几 处 不 同 点 :

支 持 单 行 注 释 ,详 见 “ 注 释 ”

一 种 预 定 义 宏

__ cplusplus 仅 为

C++所 定 义 。 详 见 本 卷 后 面 “ 预 处 理器 参 考 ” 中 的 “ 预 定 义 宏 ”。

C 预 处 理 器 不 能 识 别 C++的 .*.->*和 :: 运 算 符 。 有 关 运 算 符 详 见 本章 后 面 的 “ 运 算 符 ”以 及 第 4 章 “ 表 达 式 ”。

语 言 符 号

一 个 语 言 符 号 是 C++程 序 中 对 编 译 器 有 意 义 的 最 小 单 元 。 C++语 法 分 析 程 序 识 别以 下 这 些 种 类 的 语 言 符 号 :标 识 符 、 关 键 字 、 文 字 、 运 算 符 、 标 点 符 号 及 其 它 分隔 符 。 这 一 串 符 号 构 成 一 个 转 换 单 元 。

语 言 符 号 通 常 由 "空 白 "分 开 ,空 白 可 以 是 一 个 或 多 个 :

空 格

水 平 或 垂 直 制 表 符

换 行 符

换 页 符

注 释

语 法

符 号 :

关 键 字

标 识 符

常 量

运 算 符

标 点 符 号

预 处 理 符 号 :

头 名 称

标 识 符

pp 数

字 符 常 量

字 符 串 文 字

运 算 符

标 点 符 号

每 个 非 空 白 字 符 不 能 是 以 上 中 的 一 种 。

语 法 分 析 程 序 通 过 对 输 入 字 符 从 左 到 右 扫 描 ,尽 可 能 地 从 输 入 流 中 创 建 最 长 的 语言 符 号 集 来 分 割 语 言 符 号 。 考 虑 以 下 代 码 段 :

a=i+++j;

写 此 代 码 的 程 序 员 可 能 有 以 下 两 种 语 句 目 的 :

a=i+(++j)

a=(i++)+j

由 于 语 法 分 析 程 序 从 输 入 流 尽 可 能 创 建 最 长 的 符 号 集 ,所 以 它 选 择 第 二 种 解 释 ,得 到 符 号 i++、 +和 j。

注 释

注 释 是 编 译 器 忽 略 的 文 本 ,但 对 程 序 设 计 者 而 言 却 非 常 有 用 。 注 释 通 常 对 代 码 进行 标 注 以 便 以 后 参 考 。 编 译 器 把 它 们 作 为 空 白 对 待 。 在 调 试 时 你 可 以 使 用 注 释使 得 特 定 行 代 码 不 运 行 ;但 是 ,#if#endif 预 处 理 命 令 在 这 方 面 更 好 ,因 为 你 可 以括 起 包 含 注 释 在 内 的 代 码,但 是 你 不 能 嵌 套 注 释 。

......

图书网:Microsoft Visual C6.0语言参考手册(二)pdf

继续阅读

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→查找获取

匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: